KLIFF

Piedras

Kliff sand c2 100x100. Kliff white 100x250.

Kliff pearl 25x75. Syrma kliff pearl 25x75.

Kliff sand 30x60. Kliff sand 60x60.

Kliff pearl 60x120.

Kliff white 30x60. Next kliff white 30x60. Kliff white 60x60.

Next kliff sand 30x60.

Crown kliff pearl 30x90. Kliff greige 30x90. Kliff greige mat c3 rect 100x100.

Kliff sand 100x250.

Kliff white 100x250.

Kliff sand 100x250.

Kliff pearl 100x100.

Kliff white 25x75.

Kliff sand 30x90. Section kliff sand 30x90. Kliff sand 60x120.

Kliff pearl 100x250.

Look kliff white 30x90.

KLIFF

Piedras

Comparte 


Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

formatos Porcelánico

colores

Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

formatos Pavimento

colores

Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

formatos Revestimiento

colores

Section Kliff

Crown Kliff

Stripes Kliff

Look Kliff

Syrma Kliff

Next Kliff

Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

Mosaico


Mosaico Kliff Sand

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff Greige

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff White

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff Pearl

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Hexágono


Hexagono Kliff Sand

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Hexagono Kliff Greige

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Hexagono Kliff White

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Hexagono Kliff Pearl

Porcelanico
30x30 (12”x12”)
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

Peldaños técnicos

100X100120x30x2050X10060X12060X60
RODAPIÉ9,5x100SP20279,5x100SP202710x60SP20197,5x60SP2017
PELDAÑO ROMO50x100SP205550x100SP205560x120SP206160x60SP2044
PELDAÑO ANGULO ROMO50x100SP205750x100SP205760x120SP206360x60SP2051
PELDAÑO GRADONE RECTO50x100SP209350x100SP209360x120SP209360x60SP2066
ANGULO GRADONE RECTO50x100SP209750x100SP209760x120SP209760x60SP2085
PELDAÑO OBRA PUBLICA120x30SP2092
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

Bases


Kliff Sand

Porcelanico
100x250 (40”x98”)

Kliff White

Porcelanico
100x250 (40”x98”)

Kliff Greige

Porcelanico
100x250 (40”x98”)

Kliff Pearl

Porcelanico
100x250 (40”x98”)

Kliff Sand Mat C3 Rect

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Sand

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff White

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Greige

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Pearl

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Greige Mat C3 Rect

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff White Mat C3 Rect

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Pearl Mat C3 Rect

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Sand

Porcelanico
100x50 (40”x20”)

Kliff Greige

Porcelanico
100x50 (40”x20”)

Kliff White

Porcelanico
100x50 (40”x20”)

Kliff Pearl

Porcelanico
100x50 (40”x20”)

Kliff Sand

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Kliff White

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Kliff Greige

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Kliff Pearl

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Grip C3 Kliff White

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Kliff Pearl C3 Rect

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Kliff Sand

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Sand C2

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff White

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Pearl

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff White C2

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige C2

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Sand

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff White

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Pearl

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff White Mat C3

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Sand Mat C3

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Pearl Mat C3

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige Mat C3

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Pearl C2

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Sand

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Kliff White

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Kliff Greige

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Kliff Pearl

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Kliff Sand

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Kliff White

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Kliff Greige

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Kliff Pearl

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Kliff Sand

Porcelanico
30x60 (12”x24”)

Kliff Greige

Porcelanico
30x60 (12”x24”)

Kliff White

Porcelanico
30x60 (12”x24”)

Kliff Pearl

Porcelanico
30x60 (12”x24”)

Kliff Sand

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Kliff White

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Kliff Greige

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Kliff Pearl

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Kliff Sand

Revestimiento
25x60 (10”x24”)

Kliff White

Revestimiento
25x60 (10”x24”)

Kliff Pearl

Revestimiento
25x60 (10”x24”)

Relieves


Section Kliff Sand

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Section Kliff White

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Section Kliff Greige

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Section Kliff Pearl

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Crown Kliff Sand

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Crown Kliff White

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Crown Kliff Greige

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Crown Kliff Pearl

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Stripes Kliff Sand

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Stripes Kliff White

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Stripes Kliff Greige

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Stripes Kliff Pearl

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Look Kliff Sand

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Look Kliff White

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Look Kliff Greige

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Look Kliff Pearl

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Next Kliff Sand

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Next Kliff White

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Next Kliff Greige

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Next Kliff Pearl

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Section Kliff Sand

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Syrma Kliff Sand

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Section Kliff White

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Section Kliff Greige

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Section Kliff Pearl

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Syrma Kliff White

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Syrma Kliff Greige

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Syrma Kliff Pearl

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Section Kliff Pearl

Revestimiento
25x60 (10”x24”)

Section Kliff Sand

Revestimiento
25x60 (10”x24”)

Section Kliff White

Revestimiento
25x60 (10”x24”)

Mosaicos


Mosaico Kliff Sand

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff Greige

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff White

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff Pearl

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Peldaños técnicos

100X100120x30x2050X10060X12060X60
RODAPIÉ9,5x100SP20279,5x100SP202710x60SP20197,5x60SP2017
PELDAÑO ROMO50x100SP205550x100SP205560x120SP206160x60SP2044
PELDAÑO ANGULO ROMO50x100SP205750x100SP205760x120SP206360x60SP2051
PELDAÑO GRADONE RECTO50x100SP209350x100SP209360x120SP209360x60SP2066
ANGULO GRADONE RECTO50x100SP209750x100SP209760x120SP209760x60SP2085
PELDAÑO OBRA PUBLICA120x30SP2092

Colecciones similares

ACADIA

ADOBE

ALCHIMIA

AMAZON