KLIFF

Piedras

Kliff sand c2 100x100. Kliff white 100x250.

Kliff pearl 25x75. Syrma kliff pearl 25x75.

Kliff sand 30x60. Kliff sand 60x60.

Kliff pearl 60x120.

Kliff white 30x60. Next kliff white 30x60. Kliff white 60x60.

Next kliff sand mat. rect. 30x60.

Crown kliff pearl 30x90. Kliff greige 30x90. Kliff greige mat. ant. rect. 100x100.

Kliff sand 100x250.

Kliff white 100x250.

Kliff sand 100x250.

Kliff pearl mat. rect. 100x100.

Kliff white 25x75.

Kliff sand 30x90. Section kliff sand 30x90. Kliff sand 60x120.

Kliff pearl 100x250.

Look kliff white 30x90.

Kliff pearl mat. ant. rect. 60x120.

KLIFF

Piedras

Comparte 


Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

formatos Porcelánico

colores

Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

formatos Pavimento

colores

Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

formatos Revestimiento

colores

Section Kliff

Crown Kliff

Stripes Kliff

Look Kliff

Syrma Kliff

Next Kliff

Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

Mosaico


Mosaico Kliff Sand

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff Greige

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff White

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff Pearl

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Hexágono


Hexagono Kliff Sand

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Hexagono Kliff Greige

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Hexagono Kliff White

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Hexagono Kliff Pearl

Porcelanico
30x30 (12”x12”)
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

Peldaños técnicos

100X100120x30x2050X10060X12060X60
RODAPIÉ9,5x100 SP20279,5x100 SP202710x60 SP20197,5x60 SP2017
PELDAÑO ROMO50x100 SP205550x100 SP205560x120 SP206160x60 SP2044
PELDAÑO ANGULO ROMO50x100 SP205750x100 SP205760x120 SP206360x60 SP2051
PELDAÑO GRADONE RECTO50x100 SP209350x100 SP209360x120 SP209360x60 SP2066
ANGULO GRADONE RECTO50x100 SP209750x100 SP209760x120 SP209760x60 SP2085
PELDAÑO OBRA PUBLICA120x30 SP2092
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

Bases


Kliff Sand

Porcelanico
100x250 (40”x98”)

Kliff White

Porcelanico
100x250 (40”x98”)

Kliff Greige

Porcelanico
100x250 (40”x98”)

Kliff Pearl

Porcelanico
100x250 (40”x98”)

Kliff Pearl Mat. Rect.

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Sand Mat. Rect.

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Sand Mat. Ant. Rect.

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Sand Mat. Rect.

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff White Mat. Rect.

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Greige Mat. Rect.

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Pearl Mat. Rect.

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff White Mat. Rect.

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Greige Mat. Ant. Rect.

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff White Mat. Ant. Rect.

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Pearl Mat. Ant. Rect.

Porcelanico
100x100 (40”x40”)

Kliff Sand

Porcelanico
100x50 (40”x20”)

Kliff Greige

Porcelanico
100x50 (40”x20”)

Kliff White

Porcelanico
100x50 (40”x20”)

Kliff Pearl

Porcelanico
100x50 (40”x20”)

Kliff Sand

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Kliff White

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Kliff Greige

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Kliff Pearl

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Kliff White Ant. Mat. Rect.

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Kliff Pearl Mat. Ant. Rect.

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Kliff Sand Mat. N-plus

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff White

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff White Mat. N-plus

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige C2

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Sand Rect.

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff White Rect.

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige Rect.

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Pearl Rect

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff White Mat.

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff White Mat. Ant.

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Sand Mat. Ant.

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Pearl Mat. Ant.

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige Mat. Ant.

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Pearl Mat. N-plus

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Pearl Mat.

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Sand Ant. Gr. Mat.

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige Mat.

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Sand Ant. Rect.

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige Ant. Rect.

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige Mat. N-plus

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Kliff Sand

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Kliff White

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Kliff Greige

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Kliff Pearl

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Kliff Sand

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Kliff White

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Kliff Greige

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Kliff Pearl

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Kliff Sand

Porcelanico
30x60 (12”x24”)

Kliff Greige

Porcelanico
30x60 (12”x24”)

Kliff White

Porcelanico
30x60 (12”x24”)

Kliff Pearl

Porcelanico
30x60 (12”x24”)

Kliff Sand

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Kliff White

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Kliff Greige

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Kliff Pearl

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Kliff Sand

Revestimiento
25x60 (10”x24”)

Kliff White

Revestimiento
25x60 (10”x24”)

Kliff Pearl

Revestimiento
25x60 (10”x24”)

Relieves


Section Kliff Sand

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Section Kliff White

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Section Kliff Greige

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Section Kliff Pearl

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Crown Kliff Sand

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Crown Kliff White

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Crown Kliff Greige

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Crown Kliff Pearl

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Stripes Kliff Sand

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Stripes Kliff White

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Stripes Kliff Greige

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Stripes Kliff Pearl

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Look Kliff Sand

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Look Kliff White

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Look Kliff Greige

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Look Kliff Pearl

Revestimiento
30x90 (12”x36”)

Next Kliff Sand Mat. Rect.

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Next Kliff White

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Next Kliff Greige

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Next Kliff Pearl

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Section Kliff Sand

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Syrma Kliff Sand

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Section Kliff White

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Section Kliff Greige

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Section Kliff Pearl

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Syrma Kliff White

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Syrma Kliff Greige

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Syrma Kliff Pearl

Revestimiento
25x75 (10”x30”)

Section Kliff Pearl

Revestimiento
25x60 (10”x24”)

Section Kliff Sand

Revestimiento
25x60 (10”x24”)

Section Kliff White

Revestimiento
25x60 (10”x24”)

Mosaicos


Mosaico Kliff Sand

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff Greige

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff White

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff Pearl

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Peldaños técnicos

100X100120x30x2050X10060X12060X60
RODAPIÉ9,5x100 SP20279,5x100 SP202710x60 SP20197,5x60 SP2017
PELDAÑO ROMO50x100 SP205550x100 SP205560x120 SP206160x60 SP2044
PELDAÑO ANGULO ROMO50x100 SP205750x100 SP205760x120 SP206360x60 SP2051
PELDAÑO GRADONE RECTO50x100 SP209350x100 SP209360x120 SP209360x60 SP2066
ANGULO GRADONE RECTO50x100 SP209750x100 SP209760x120 SP209760x60 SP2085
PELDAÑO OBRA PUBLICA120x30 SP2092

Colecciones similares

ACADIA

ADOBE

ALCHIMIA

AMAZON